Condiciones generales
  1. Informació general

DEMANAFIT SL, amb CIF núm. B66580176, es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 44.926, foli 221, full 471546, inscripció 1a.

Adreça electrònica: info@fitness19castelldefels.com

 

  1. Objecte

L’objecte d’aquestes condicions generals és regular l’accés i l’ús que poden fer els usuaris del lloc web corporatiu de DEMANAFIT SL (en endavant, F19 Castelldefels), que actualment es troba a la URL www.fitness19castelldefels.fitness / www.fitness19castelldefels.es / www.fitness19castelldefels.com / www.fitness19castelldefels.cat / www.fitness19castelldefels.net (en endavant, el web corporatiu).

Alguns serveis del lloc web accessibles pels usuaris d’Internet o exclusius pels clients de F19 Castelldefels poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i normes que, en el seu cas, substitueixen, complementen i/o modifiquen les presents condicions generals d’ús del lloc web i que hauran de ser acceptades per l’usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent. Per la contractació de l’alta online i la seva formalització, F19 Castelldefels facilita en el lloc web de forma prèvia les condicions de contractació de l’alta online, com condicions particulars que hauran de ser expressament acceptades per l’usuari.

L’usuari, a l’accedir al lloc web queda subjecte a les presents condicions generals d’ús i al contingut dels avisos legals, polítiques de privacitat i protecció de dades personals, polítiques de cookies i restants textos legals que, en el seu cas, pugui haver en el lloc web en cada moment.

L’accés i l’ús del web corporatiu suposa l’acceptació de les presents condicions generals en la versió publicada en cada moment i la submissió a aquestes condicions.

 

  1. Accés i ús del web

L’accés i l’ús del web corporatiu té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el registre previ de l’usuari amb caràcter general. No obstant això, l’accés i l’ús de determinades informacions i serveis oferts a través del web corporatiu només es pot fer amb el registre previ de l’usuari.

En el cas del registre d’usuaris a través d’identificadors i contrasenyes, tant l’identificador com la contrasenya pertanyen exclusivament a la persona a qui es concedeixen. L’usuari ha de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l’identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat, i haurà d’assumir, per tant, tots els danys o conseqüències de qualsevol tipus que es derivin del trencament o revelació del secret.

Els usuaris queden obligats a no fer un mal ús del web corporatiu ni a desenvolupar activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic, la bona fe i, en general, contràries a aquestes condicions generals. L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els continguts del web corporatiu, excepte en els casos en què s’hagin posat mitjans o procediments a la seva disposició per obtenir-los.

F19 Castelldefels es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o serveis continguts en aquesta, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a qualsevol usuari que no compleixi amb l’establert en les presents condicions i, en especial, amb allò establert al paràgraf anterior.

 

  1. Propietat intel·lectual i industrial

La propietat intel·lectual dels continguts del web corporatiu, a títol enunciatiu però no limitatiu, la informació, dades, textos, fotografies, gràfics, altres continguts audiovisuals o sonors, bases de dades, dissenys, codis font, tecnologia, programaris, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics són titularitat exclusiva de F19 Castelldefels per tot el mon i durant tota la vida legal dels mateixos.

Tots els senyals distintius, com ara marques, noms comercials o signes distintius que apareixen al web corporatiu estan protegits per la legislació vigent en matèria de marques, i són titularitat exclusiva de F19 Castelldefels o de tercers, per la qual cosa els usuaris no poden fer-ne cap reproducció, comunicació, explotació o utilització, llevat que tinguin el consentiment previ i per escrit del titular d’aquests senyals. Determinats continguts del lloc web pertanyen als seus respectius autors i son utilitzats en aquesta web en virtut de la corresponent llicència o autorització dels mateixos.

Al publicar continguts en les seccions habilitades a l’efecte en el lloc web, com poden ser vídeos, fotografies o comentaris, l’usuari concedeix a F19 Castelldefels una llicència sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial que en el seu cas li pogués correspondre sobre aquests continguts. Aquesta llicència no és exclusiva i abraça la totalitat dels drets i modalitats d’explotació d’aquests continguts per tot el mon i durant tota la seva vida legal, sense percebre per això cap remuneració. Al subministrar els continguts en el sentit indicat en aquest paràgraf, l’usuari garanteix que no està vulnerant cap dret de tercers, ni infringit cap disposició legal o reglamentària. Per tant F19 Castelldefels no es fa responsable respecte a possibles infraccions de drets de propietat intel·lectual i/o industrial de tercers, ocasionades pels continguts subministrats per tercers. Tanmateix F19 Castelldefels no respondrà de cap dany o perjudici en persones o bens que porti com a causa les opinions, idees o recomanacions manifestades en els continguts publicats pels usuaris del lloc web.

 

  1. Ètica i responsabilitat derivada de l’ús per part de l’usuari d’internet i del web corporatiu

L’usuari es compromet a utilitzar la informació i els serveis continguts al web corporatiu exclusivament per a les seves necessitats i a no fer directament ni indirectament una explotació comercial o professional dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del web corporatiu, excepte en el cas que hagi obtingut el consentiment exprés de F19 Castelldefels. L’usuari queda obligat a no utilitzar les facilitats i capacitats del web corporatiu per fer o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure els usuaris cap a altres serveis competidors.

F19 Castelldefels no serà en cap cas responsable de l’ús del web corporatiu que faci l’usuari. L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús del web corporatiu o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de F19 Castelldefels o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que sigui il·lícit o atempti contra la moralitat. L’usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics propietat de F19 Castelldefels, així com la introducció o difusió a la Xarxa de programes, virus, miniaplicacions o qualsevol instrument físic o electrònic que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, al sistema o als equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar, modificar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris, enviar missatges de correu massiu, amb finalitats comercials o publicitàries, així com desenvolupar qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.

L’accés al lloc web no implica la obligació per part F19 Castelldefels de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós, corresponent a l’usuari disposar d’eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos. L’accés al lloc web requereix de serveis i subministres de tercers, inclòs el transport a través de xarxes de telecomunicacions, on la seva fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a F19 Castelldefels. En conseqüència, F19 Castelldefels no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Tampoc podrà fer-se responsable dels continguts d’aquelles pàgines a les que els usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos en el lloc web o de la informació enviada pels usuaris a través de les eines habilitades en la web per introduir continguts, com puguin ser blogs, foros o xarxes socials, quan no tingui coneixement efectiu de que la informació a la que porten aquests enllaços, o de que la informació emmagatzemada és il·lícita o de que pugui lesionar bens o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. En el moment en que tingui coneixement efectiu de que conté dades com les anteriorment referides, F19 Castelldefels es compromet a actuar amb diligència per retirar-los o fer impossible l’accés a ells.

F19 Castelldefels es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i oferir tot el seu recolzament necessari a l’usuari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de les incidències que puguin sorgir en el lloc web.

 

  1. Enllaços

El web corporatiu pot contenir vincles o enllaços a altres llocs web operats per persones físiques o jurídiques diferents de F19 Castelldefels. En aquests casos, F19 Castelldefels actua com a prestador de serveis d’intermediació i només serà responsable dels continguts i serveis dels llocs webs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud dels continguts i serveis d’aquests llocs web i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

Si algú vol establir un enllaç amb destí al web corporatiu, cal que obtingui l’autorització prèvia i per escrit de F19 Castelldefels. No s’autoritzaran en cap cas enllaços a llocs web amb informació o continguts il·lícits o que siguin contraris a la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades. Els enllaços autoritzats només podran adreçar l’usuari a la pàgina principal del web corporatiu, i queda prohibit l’anomenat deep linking o enllaç profund, és a dir, vincles a qualsevol de les pàgines del lloc web sense haver-hi d’accedir a través de la pàgina d’entrada (homepage).

 

  1. Xarxes Socials, Blogs i Foros

F19 Castelldefels informa que disposa d’un perfil a les següents xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+, LinkedIn i Printerest (en endavant referides com la Xarxa Social). Totes elles han estat creades amb la finalitat principal de publicitar els serveis i productes de F19 Castelldefels i permetre als usuaris de la Xarxa Social, que han de ser majors de 14 anys, compartir opinions i fer comentaris, compartir links, pujar fotografies, etc. per a què estiguin visibles a les Xarxes Socials.

L’usuari podrà unir-se als grups o perfils que F19 Castelldefels tingui en les diferents Xarxes Socials. L’usuari que sigui fan d’algun d’aquests grups o perfils, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa Social, accepta les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent.

Així mateix, els usuaris tenen la possibilitat d’introduir continguts en els blogs i foros de F19 Castelldefels, en forma de comentaris. En tot cas la publicació de continguts estarà subjecta a les presentes Condicions generals d’ús del lloc web i en particular a allò previst en aquest apartat.

Els comentaris i continguts publicats a la Xarxa Social o en qualsevol blog o foro de F19 Castelldefels per part dels usuaris poden esser vistos per tots els usuaris i, en conseqüència, la cortesia i bon gust son obligatoris. La persona identificada, en cada cas, com la que ha remès els continguts serà la responsable dels mateixos.

Cada usuari és responsable de les seves interaccions amb les Xarxes Socials i els blogs i foros de F19 Castelldefels i en cap cas les opinions donades pels usuaris d’aquestes representaran la opinió de F19 Cstelldefels.

F19 Castelldefels es reserva el dret a moderar i, arribat el cas, a suprimir sense previ avís, aquells continguts que puguin ser inapropiats u ofensius.

no es responsabilitza dels vídeos, fotografies i demés material que els usuaris comparteixin a través d’eines habilitades a aquests efectes a les Xarxes Socials o en els blogs o foros de F19 Castelldefels. Per això, l’usuari ha de ser el legítim autor de les imatges i vídeos que pugi a la Xarxa Social i/o comparteixi als blogs i foros de F19 CASTELLDEFELS, i haurà de comptar amb l’autorització de les persones que apareguin en aquestes fotografies o vídeos, en el seu cas. Així mateix, l’usuari subministrador dels continguts cedeix a F19 Castelldefels, en qualsevol suport, els drets per la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública o qualsevol altre tipus d’activitat sobre els mateixos.

Al fer-te fan de les nostres Xarxes Socials estàs consentint:

– Al tractament de les teves dades personals en l’entorn de la Xarxa Social conforme a la seva política de privacitat.

– A l’accés per part de F19 Castelldefels a la informació pública del teu perfil.

– Enviar missatges individuals a través dels canals de la Xarxa Social, quan estigui permès.

– Rebre actualitzacions de l’estat de la pàgina de la Xarxa Social de F19 CASTELLDEFELS en el perfil de l’usuari.

L’usuari en tot moment podrà deixar de ser fan i deixar de rebre els continguts de la Xarxa Social. També podrà modificar i restringir amb qui comparteix les seves connexions a través de la seva configuració de privacitat.

 

  1. Legislació aplicable

Aquestes condicions generals i la resta de condicions establertes al web corporatiu queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola.

En cas de desavinença o controvèrsia entre les parts, aquestes acorden sotmetre’s, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre jurisdicció al que puguin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili de l’usuari.