Normativa Fitness19 Castelldefels
  • Inicio
  • Normativa Fitness19 Castelldefels

NORMATIVA DEL CENTRE FITNESS19 CASTELLDEFELS

DEMANAFIT S.L. gestiona sota la marca franquiciada FITNESS19, el CENTRE esportiu situat Avinguda de la Constitució 75, Castelldefels (Barcelona) (des d’ara el CENTRE), posant-la a disposició dels usuaris amb la present normativa.

1- INSCRIPCIÓ
a. La direcció del CENTRE es reserva el dret d’admissió a tota persona que no compleixi la present normativa.
b. La titularitat de SOCI s’adquireix amb la signatura del present contracte i l’abonament de la quota i quantitats corresponents .
c. La titularitat és nominativa e intransferible. La inscripció es individual, no es pot cedir ni transferir, temporal ni definitivament.
d. El import de l’activació, polsera i quotes no es reemborsable en cap cas.
e. Només podran inscriure’s en el centre els majors de 16 anys. Els menors d’edat hauran de portar la corresponent autorització dels pares o tutors per inscriure’s.

2- QUOTES
a. El preu de la quota es revisarà en funció de l’IPC anualment, a partir de l’1 de gener de cada any amb arrodoniment al cèntim.
b. Les quotes i preus actuals, porten inclòs l’actual 21% d’IVA. En cas de futures revisions que impliquin una modificació de l’IVA a aplicar, aquest serà repercutit a les quotes.
c. La no assistència al CENTRE, independentment de la causa, no implica el no abonament de les quotes corresponents, mentre dura la seva condició de SOCI.
d. El CENTRE es reserva el dret a introduir noves quotes o categories de socis.
e. Les quotes es prorrogaran segons períodes contractats, de forma automàtica.

2.1- Quotes mensuale i trimestrals
a. El dia d’inscripció el SOCI ha d’abonar l’activació, la polsera i la quota d’aquest mes, sent a partir del dia 1 del mes següent on comença el còmput dels terminis contractualment convinguts.
b. Les quotes es paguen dins dels cinc primers dies del mes.
c. La quota MES solament es pot contractar amb forma de pagament mitjançant tarjeta bancària.

2.2- Quotes anuals
a. Les quotes anuals computen des de la data d’inscripció, fins al mateix dia de l’any següent, comptant per tant dotze mesos.

3- INCOMPLIMENTS
a. El SOCI autoritza si existeixen quantitats impagades i despeses, al fet que aquestes puguin cobrar del seu compte corrent o targeta de crèdit. Les despeses extrajudicials que ocasioni el pagament seran a compte del deutor.
b. El SOCI accepta que els seus impagaments per causa de devolució de rebut bancari, generen l’obligació de pagar una penalització per despeses administratives que ocasiona per cada rebut impagat, a raó de 6€ cadascun.
c. L’ impagament de la quota implica la immediata prohibició d’accés al centre, fins que hagi estat satisfeta el deute.

4- POLSERA
a. En inscriure’s el SOCI comprarà una polsera que acredita la seva condició, és obligatòria per a l’accés al centre pels torns. En cas de pèrdua o extraviament s’emetrà una nova previ pagament del cost de la mateixa.
b. No s’autoritza l’accés al centre sense la polsera.
c. La polsera és personal i intransferible, no es pot cedir, o prestar a una altra persona sota cap circumstància. En cas d’ús fraudulent de la polsera implicarà la seva immediata retirada, i la baixa definitiva del SOCI, sense dret a reemborsament del import de la quota corresponent al període restant, i sense possibilitat de tornar a inscriure’s al CENTRE.
d. El client associat en la quota DUO ha de tenir la seva pròpia també..

5- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
L’usuari del centre accepta:
a. El CENTRE NO ofereix el servei de vigilància, assessorament ni assistència permanent de personal tècnic en les instal•lacions. L’usuari entrena sota el seu propi compte i risc quant a l’ús d’equipaments, execució d’exercicis i entrenaments a realitzar.
b. El CENTRE i el seu personal no seran responsables de la pèrdua, deterioració o robatori de qualsevol dels béns pertanyents als usuaris en les instal•lacions, tret que sigui a causa d’un acte de negligència o omissió per part del personal de la instal•lació.
c. El CENTRE y el seu personal no són responsables dels danys personals, en el grau que sigui, o de les lesions que es produeixin a l’interior de les seves instal•lacions com a resultat de la utilització dels seus espais i equips, tret que es produeixin per negligència manifesta del CENTRE o del seu personal.

6- CONDICIÓ FÍSICA DE L´USUARI
a. El CENTRE recomana passar una revisió mèdica prèvia a l’inici de l’activitat que avaluï la seva aptitud per a la realització d’exercici sense risc per a la seva salut física.
b. L’usuari declara en aquest document estar en bones condicions físiques i no tenir coneixement de cap motiu mèdic o d’una altra índole pel qual no pugui realitzar pràctica física. S’eximeix Al CENTRE de qualsevol responsabilitat que la pràctica d’exercici físic pugui produir en la seva salut.
c. L’usuari no ha d’utilitzar cap de les instal•lacions del CENTRE si pateix alguna malaltia contagiosa, té talls, nafres, o qualsevol altra afecció que pugui ser perjudicial per a la salut dels altres.

7- FINALITZACIÓ DE LA CONDICIÓ DE SOCI
a. El SOCI podrà donar-se de baixa voluntària avisant a la direcció del CENTRE per escrit, a través del formulari de baixa, o per email a info@fitness19castelldefels.com abans del dia 20 del mes en què ha de fer-se efectiva la baixa, comptant sempre dies naturals.
b. La direcció podrà suspendre definitivament la condició de SOCI si:
b.1. Si el SOCI incompleix greument qualsevol de les normes del CENTRE en vigor o si la conducta del soci pot ser perjudicial per a la resta d’usuaris o produeix una greu alteració de la normal activitat del centre, les seves activitats o instal•lacions..
b.2. Si alguna de les quotes no ha estat satisfeta després de la data del seu venciment. La readmissió requerirà un nou pagament de quota d’activació i del deute pendent..
c. En tots els casos, la baixa implica la pèrdua de tots els drets de pertinença amb efecte immediat i no és possible reclamar el reemborsament de la seva quota d’activació, de la polsera, ni de les quotes abonades. Serà responsable del pagament de qualsevol part dels imports que encara no hagués satisfet al CENTRE en la data de baixa.

8- ÚS GENERAL DE LES INSTAL•LACIONS

a. L´usuari haurà d’utilitzar els equips i instal•lacions d’acord amb la normativa del CENTRE i es responsabilitzarà dels danys causats per negligència o de manera intencionada.
b. No està permès fumar, introduir begudes alcohòliques, menjar, ni animals.
c. No està permesa la utilització de les instal•lacions sense l’equipament esportiu corresponent, sense samarreta o sense el calçat i roba adequada.
d. No està permesa l’oferta de serveis, explotació i lucre en les instal•lacions del CENTRE per qualsevol ben o servei aliè al mateix per part dels socis.
e. L’Usuari no podrà anar acompanyat d’un entrenador personal, fisioterapeuta o qualsevol personal tècnic aliè al CENTRE.
f. L’usuari ha de complir les normes generals d’utilització aquí descrites, així com les normes d’utilització específiques de cadascuna de les seves àrees i activitats.
g. No està permesa la pràctica d’esports de contacte de cap tipus, ni el seu entrenament entre dos o més persones.
h. Tots aquells objectes que siguin trobats pel personal del CENTRE seran dipositats a la sala d’objectes perduts, on romandran un any. Transcorregut aquest temps, el CENTRE els deixarà a l’oficina d’Objectes Perduts municipal corresponent.
i. No està permès l’accés al CENTRE a nens o acompanyants del SOCI.
J .La zona exterior serà d’ús lliure.
K. La zona de Cross Traning només es podrà fer servir si es fa efectiva la quota específica per la utilització d’aquesta àrea.

8.1- CONDUCTES DE L’USUARI
L’usuari, tindrà que:
a. Utilitzar roba d’esport en tot moment durant la seva pràctica esportiva
b. Utilitzar roba en la qual no pugui generar molèsties a la resta d’usuaris com samarretes ensenyant parts del cos inadequades com a mugrons o similars
c. Utilitzar sabatilles esportives diferents a les del carrer per a poder mantenir un espai net
d. Utilitzar sabatilles esportives durant tota la pràctica de l’esport i en tot moment.
e. L’usuari ha de mantenir un mínim de neteja personal per a no incomodar a la resta d’usuaris amb olors corporals….
f. Les motxilles i bosses d’esport han de guardar-se en les zones destinades ja siguin en les taquilles de vestuari o en les taquilles d’entrada, no podent portar-les amb tu per la sala

8.2- CONDUCTES DE L’USUARI EN MATERIA D’ ENREGISTRAMENT D’IMATGES
a. L’usuari no té dret a realitzar enregistraments a l’interior del centre sense coneixement d’aquest i sense la corresponent autorització
b. Tot usuari que gravi o realitzi fotografies en el centre i molesti a altres usuaris ja apareguin o no en aquesta fotografia haurà de cessar de realitzar aquests actes o podrà ser expulsat del centre.
c. Queda terminantment prohibit la realització de fotos o vídeos a tercers sense la seva total aprovació.
d.Queda totalment prohibides les fotos o vídeos a l’interior de vestuaris per tal de mantenir l’intimitat dels usuaris.

9- SALAS, CLASSES Y EQUIPAMENTS
a. L’usuari haurà d’assistir únicament a aquelles classes el nivell de les quals d’esforç correspongui a les seves característiques personals.
b. Per no pertorbar el treball dels altres, no s’ha d’entrar en una classe ja iniciada. Al final de cada classe o exercici a la sala de fitness, es retornaran al seu lloc tots aquells aparells o instruments que es van utilitzar per al desenvolupament de la mateixa.
c. És necessari l’ús de tovallola de mà per a l’exercici a les classes, sales i de màquines.
d. L’usuari haurà de seguir les indicacions del personal de Fitness19 sobre el seu funcionament.

10- ARMARIETS
a. El Centre disposa de taquilles d’ús diari de caràcter gratuït. També existeixen a la disposició del SOCI taquilles en règim de lloguer.
b. Les taquilles d’ús diari han de quedar buides i obertes quan l’usuari abandoni el CENTRE. Igualment serà aplicable a les taquilles de lloguer al moment que el soci causi baixa al centre.
c. Per motius de seguretat es recomana als usuaris que guardin els seus efectes personals en les taquilles i tancats amb cadenat.
d. La utilització de les taquilles d’ús diari s’estableix per cada sessió d’ús i no es podran guardar objectes d’un dia per a un altre. Al tancament de la instal•lació seran revisades per confirmar que totes es troben sense cadenat i lliures de qualsevol contingut.
e. L’ús de les taquilles no implica l’existència d’un contracte de dipòsit, de la mateixa forma que el CENTRE no es responsabilitza del seu contingut .L’usuari renuncia, en cas de pèrdua, robatori o oblit, a reclamar compensació econòmica o indemnització de cap mena.

11- ALTRES SERVEIS PREVI ABONAMENT DE TARIFES ADDICIONALS
L’usuari te dret, previ pagament de les tarifes vigents a cada moment:
a. A inscriure’s en aquelles activitats o classes de caràcter peculiar en les quals sigui necessària una inscripció addicional, sempre que no es trobi cobert el contingent establert.
b. Al lloguer de taquilles, sempre que hi hagi disponibles.
c. A contractar els serveis d’un ENTRENADOR PERSONAL de Fitness19 si hi ha disponibles.
d. Fitness19 podrà subarrendar espais dins de les instal•lacions, a altres empreses relacionades amb l’esport i la salut, per al desenvolupament de la seva activitat. Les tarifes, serveis i normatives de prestació de serveis, seran els que cada empresa arrendatària designi a cada moment, no sent Fitness19, responsable del seu contingut a cap moment.

12- HORARI I CALENDARI
a. El CENTRE romandrà tancat durant els dies festius nacionals i els corresponents a la seva Comunitat i localitat, així com els dies 24 i 31 de desembre.
b. Durant el període estival i de Nadal, el CENTRE podrà modificar els horaris, dies d’obertura i tancament, i de classes d’activitats. A l’agost el centre romandrà tancat els caps de setmana.
c. La direcció es reserva el dret de modificar l’horari per motius de neteja, decoració, reparacions, esdeveniments, vacances, etc. Qualsevol alteració de l’horari serà notificada, mitjançant comunicacions internes al CENTRE.
d. La direcció tècnica modificarà segons el seu criteri de forma temporal o permanent tant en horari com en continguts l’horari d’activitats i classes.
e. L´ horari d’obertura i tancament, així com l’horari de classes i activitats, estarà a la disposició dels usuaris al CENTRE i a la web.

13- NOTIFICACIONS
a. Les notificacions massives o personals que Fitness19, realitzi als seus usuaris, serà mitjançant enviament d’email.
b. Fitness19 no disposa de servei d’atenció telefònica al client, qualsevol comunicació a la direcció del CENTRE podrà ser realitzada per email a info@fitness19castelldefels.com

14- PROTECCIO DE DADES.
a. DEMANAFIT S.L. segueix la normativa aplicable de protecció de dades LOPD-GDD 3/2018 , La Finalitat de les seves dades es la gestió per la prestació dels serveis que li ofereix DEMANAFIT S.L. Les seves dades no seran cedides a terceres persones sota el seu consentiment, sota obligació legal o proveïdors per la gestió del seus serveis. Si creu que en algun moment se li han vulnerat els seus drets, accés, rectificació, cancel•lació, oposició, limitació. Portabilitat, transparència, oblit,

15- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Qualsevol qüestió relacionada amb interpretació, compliment o execució del que es disposa en el present document, haurà de sotmetre’s als Jutjats o Tribunals de Justícia que resultin competents de conforme a normativa aplicable.
La signatura del present contracte i formulari d’inscripció de soci implica que el signant declara haver llegit, entendre i estar d’acord amb les normes aquí exposades.